skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolution of spatial and temporal visual attention in infants with fragile X syndrome

Farzin, Faraz ; Rivera, Susan M ; Whitney, David

Brain, 2011, Vol. 134(11), pp.3355-3368 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: 10.1093/brain/awr249

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolution of Spatial and Temporal Visual Attention in Infants with Fragile X Syndrome

Farzin, Faraz ; Rivera, Susan M ; Whitney, David

Brain, November 2011, Vol.134(11), p.3355 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: 10.1093/brain/awr249

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolution of spatial and temporal visual attention in infants with fragile X syndrome

Farzin, Faraz ; Rivera, Susan M ; Whitney, David

Brain : a journal of neurology, November 2011, Vol.134(Pt 11), pp.3355-68 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1460-2156 ; PMID: 22075522 Version:1 ; DOI: 10.1093/brain/awr249

Toàn văn sẵn có

4
Resolution of spatial and temporal visual attention in infants with fragile X syndrome
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Resolution of spatial and temporal visual attention in infants with fragile X syndrome

Farzin, F. ; Rivera, S. M. ; Whitney, D.

Brain, 11/01/2011, Vol.134(11), pp.3355-3368 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 0006-8950 ; E-ISSN: 1460-2156 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/brain/awr249

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...