skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reference/query log pairs: a window onto user need

Scott Collard ; Kara Whatley

Reference Services Review, 2011, Vol.39(1), p.151-166 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0090-7324 ; DOI: 10.1108/00907321111108178

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reference query log pairs: a window onto user need

Collard, Scott ; Whatley, Kara

Reference Services Review, 15 February 2011, Vol.39(1), pp.151-166 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0090-7324 ; E-ISSN: 2054-1716 ; DOI: 10.1108/00907321111108178

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reference/query log pairs: a window onto user need.(Report)

Collard, Scott ; Whatley, Kara

Reference Services Review, Spring, 2011, Vol.39(1), p.151-166 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reference/query log pairs: a window onto user need.(Report)

Collard, Scott ; Whatley, Kara

Reference Services Review, Spring, 2011, Vol.39(1), p.151-166 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0090-7324

Toàn văn không sẵn có

5
Virtual reference/query log pairs: a window onto user need
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reference/query log pairs: a window onto user need

Collard, Scott ; Whatley, Kara; Bowler, Meagan

Reference Services Review, 02/15/2011, Vol.39(1), pp.151-166 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0090-7324 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00907321111108178

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...