skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still delirious after all these years.(Report)

Jones, David S.

The New England Journal of Medicine, Jan 30, 2014, Vol.370(5), p.399(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still delirious after all these years.(Report)

Jones, David S.

The New England Journal of Medicine, Jan 30, 2014, Vol.370(5), p.399(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still delirious after all these years.(Report)

Jones, David S.

The New England Journal of Medicine, Jan 30, 2014, Vol.370(5), p.399(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still Delirious after All These Years

Jones, David S

The New England Journal of Medicine, 2014, Vol.370(5), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

Massachusetts Medical Society

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: 10.1056/NEJMp1400062

Toàn văn sẵn có

5
Still Delirious after All These Years
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still Delirious after All These Years

Jones, David S.

New England Journal of Medicine, 01/30/2014, Vol.370(5), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0028-4793 ; E-ISSN: 1533-4406 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1056/NEJMp1400062

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Still delirious after all these years

Jones, David S

The New England journal of medicine, 30 January 2014, Vol.370(5), pp.399-401 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1533-4406 ; PMID: 24476430 Version:1 ; DOI: 10.1056/NEJMp1400062

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...