skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les passagers clandestins sur les navires de marine marchande : de la gestion d'un événement à la production d’un risque

Paloma Maquet ; Julia Burtin

L'Espace Politique, 01 March 2012, Vol.16 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.2279

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les passagers clandestins sur les navires de marine marchande : de la gestion d'un événement à la production d’un risque

Maquet, Paloma ; Burtin, Julia

L’Espace Politique, 21 March 2012 [Tạp chí có phản biện]

OpenEdition Journals

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: 10.4000/espacepolitique.2279

Toàn văn sẵn có

3
Les passagers clandestins sur les navires de marine marchande : de la gestion d'un événement à la production d’un risque.
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les passagers clandestins sur les navires de marine marchande : de la gestion d'un événement à la production d’un risque.

Maquet, Paloma ; Burtin, Julia

L’Espace Politique, 03/21/2012, Issue 16 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1958-5500 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4000/espacepolitique.2279

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...