skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MediaWise Cloud Content Orchestrator

Ranjan, Rajiv ; Mitra, Karan ; Georgakopoulos, Dimitrios

Journal of Internet Services and Applications, 2013, Vol. 4(2) [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1867-4828 ; DOI: 10.1186/1869-0238-4-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MediaWise Cloud Content Orchestrator

Ranjan, Rajiv ; Mitra, Karan ; Georgakopoulos, Dimitrios

Journal of Internet Services and Applications, 2013, Vol.4(2) [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1867-4828 ; ISSN: 1867-4828 ; DOI: 10.1186/1869-0238-4-2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MediaWise cloud content orchestrator.(Report)(Author abstract)

Ranjan, Rajiv ; Mitra, Karan ; Georgakopoulos, Dimitrios

Journal of Internet Services and Applications, Dec, 2013, Vol.4(1), p.1(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1867-4828

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MediaWise cloud content orchestrator

Ranjan, Rajiv ; Mitra, Karan ; Georgakopoulos, Dimitrios

Journal of Internet Services and Applications, 2013, Vol.4(1), pp.1-14 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1867-4828 ; E-ISSN: 1869-0238 ; DOI: 10.1186/1869-0238-4-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...