skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary wetting in the NdFeB-based hard magnetic alloys.(HTC 2012)

Straumal, B. B. ; Kucheev, Yu. O. ; Yatskovskaya, I. L. ; Mogilnikova, I. V. ; Schutz, G. ; Nekrasov, A. N. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, Dec 15, 2012, Vol.47(24), p.8352(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary wetting in the NdFeB-based hard magnetic alloys

Straumal, B. ; Kucheev, Yu. ; Yatskovskaya, I. ; Mogilnikova, I. ; Schütz, G. ; Nekrasov, A. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 2012, Vol.47(24), pp.8352-8359 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-012-6618-5

Toàn văn sẵn có

3
Grain boundary wetting in the NdFeB-based hard magnetic alloys
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Grain boundary wetting in the NdFeB-based hard magnetic alloys

Straumal, B. B. ; Kucheev, Yu. O. ; Yatskovskaya, I. L. ; Mogilnikova, I. V. ; Schütz, G. ; Nekrasov, A. N. ; Baretzky, B.

Journal of Materials Science, 12/2012, Vol.47(24), pp.8352-8359 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-012-6618-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...