skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Recent improvements to the ITER neutral beam system design
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent improvements to the ITER neutral beam system design

Grisham, L.R. ; Agostinetti, P. ; Barrera, G. ; Blatchford, P. ; Boilson, D. ; Chareyre, J. ; Chitarin, G. ; de Esch, H.P.L. ; De Lorenzi, A. ; Franzen, P. ; Fantz, U. ; Gagliardi, M. ; Hemsworth, R.S. ; Kashiwagi, M. ; King, D. ; Krylov, A. ; Kuriyama, M. ; Marconato, N. ; Marcuzzi, D. ; Roccella, M. ; Rios, L. ; Panasenkov, A. ; Pilan, N. ; Pavei, M. ; Rizzolo, A. ; Sartori, E. ; Serianni, G. ; Sonato, P. ; Pilard, V. ; Tanaka, M. ; Tobari, H. ; Veltri, P. ; Zaccaria, P.

Fusion Engineering and Design, 11/2012, Vol.87(11), pp.1805-1815 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09203796 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.fusengdes.2012.08.001

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recent improvements to the ITER neutral beam system design

Grisham, L.R ; Agostinetti, P ; Barrera, G ; Blatchford, P ; Boilson, D ; Chareyre, J ; Chitarin, G ; de Esch, H.P.L ; De Lorenzi, A ; Franzen, P ; Fantz, U ; Gagliardi, M ; Hemsworth, R.S ; Kashiwagi, M ; King, D ; Krylov, A ; Kuriyama, M ; Marconato, N ; Marcuzzi, D ; Roccella, M ; Rios, L ; Panasenkov, A ; Pilan, N ; Pavei, M ; Rizzolo, A ; Sartori, E ; Serianni, G ; Sonato, P ; Pilard, V ; Tanaka, M ; Tobari, H ; Veltri, P ; Zaccaria, P

Fusion Engineering and Design, November 2012, Vol.87(11), pp.1805-1815 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0920-3796 ; E-ISSN: 1873-7196 ; DOI: 10.1016/j.fusengdes.2012.08.001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...