skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Distributed user interfaces: Usability and collaboration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces: Usability and collaboration

Gallud, Jose A. ; Lozano, María D. ; Vanderdonckt, Jean

International Journal of Human-Computer Studies, 1/2014, Vol.72(1), p.44 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10715819 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijhcs.2013.10.006

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distributed user interfaces: Usability and collaboration

Gallud, Jose A ; Lozano, María D ; Vanderdonckt, Jean

International Journal of Human - Computer Studies, January 2014, Vol.72(1), pp.44-44 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1071-5819 ; E-ISSN: 1095-9300 ; DOI: 10.1016/j.ijhcs.2013.10.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...