skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-Year Sustainability of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships: The PROSPER Study.(Author abstract)

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, Dec, 2011, Vol.48(3-4), p.412(14) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0091-0562

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-Year Sustainability of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships: The PROSPER Study

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, 2011, Vol.48(3), pp.412-425 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-011-9430-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six‐Year Sustainability of Evidence‐Based Intervention Implementation Quality by Community‐University Partnerships: The PROSPER Study

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, December 2011, Vol.48(3-4), pp.412-425 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0091-0562 ; E-ISSN: 1573-2770 ; DOI: 10.1007/s10464-011-9430-5

Toàn văn sẵn có

4
Six-Year Sustainability of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships: The PROSPER Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-Year Sustainability of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships: The PROSPER Study

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American Journal of Community Psychology, 12/2011, Vol.48(3-4), pp.412-425 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10464-011-9430-5

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Six-year sustainability of evidence-based intervention implementation quality by community-university partnerships: the PROSPER study

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark ; Feinberg, Mark

American journal of community psychology, December 2011, Vol.48(3-4), pp.412-25 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2770 ; PMID: 21394561 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10464-011-9430-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...