skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, August 2013, Vol.42(6), pp.900-908 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0019-8501 ; DOI: 10.1016/j.indmarman.2013.05.017

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, Aug 2013, Vol.42(6), p.900 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00198501 ; E-ISSN: 18732062

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, August, 2013, Vol.42(6), p.900(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0019-8501

Toàn văn sẵn có

4
Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Why do incumbents sometimes succeed? Investigating the role of interorganizational trust on the adoption of disruptive technology

Obal, Michael

Industrial Marketing Management, 08/2013, Vol.42(6), pp.900-908 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00198501 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2013.05.017

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...