skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A n E nvironmental O rigin of A ntinuclear A ctivism in J apan, 1954-1963: T he G overnment, the G rassroots M ovement, and the P olitics of R isk.(Report)

Higuchi, Toshihiro

Peace & Change, July, 2008, Vol.33(3), p.333(35) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0149-0508

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A n E nvironmental O rigin of A ntinuclear A ctivism in J apan , 1954–1963: T he G overnment, the G rassroots M ovement, and the P olitics of R isk

Higuchi, Toshihiro

Peace & Change, July 2008, Vol.33(3), pp.333-367 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0149-0508 ; E-ISSN: 1468-0130 ; DOI: 10.1111/j.1468-0130.2008.00502.x

Toàn văn không sẵn có

3
An Environmental Origin of Antinuclear Activism in Japan, 1954–1963: The Government, the Grassroots Movement, and the Politics of Risk
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Environmental Origin of Antinuclear Activism in Japan, 1954–1963: The Government, the Grassroots Movement, and the Politics of Risk

Higuchi, Toshihiro

Peace & Change, 07/2008, Vol.33(3), pp.333-367 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 0149-0508 ; E-ISSN: 1468-0130 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0130.2008.00502.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...