skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal Employment and Adolescents' Academic Achievement: A Developmental Analysis

Bogenschneider, Karen ; Steinberg, Laurence

Sociology of Education, 1 January 1994, Vol.67(1), pp.60-77 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00380407 ; E-ISSN: 19398573 ; DOI: 10.2307/2112750

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal employment and adolescents' academic achievement: a developmental analysis

Bogenschneider, Karen ; Steinberg, Laurence

Sociology of Education, Jan, 1994, Vol.67(1), p.60(18) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-0407

Toàn văn sẵn có

3
Maternal Employment and Adolescents' Academic Achievement: A Developmental Analysis
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal Employment and Adolescents' Academic Achievement: A Developmental Analysis

Bogenschneider, Karen ; Steinberg, Laurence

Sociology of Education, 01/1994, Vol.67(1), p.60 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00380407 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2112750

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Maternal Employment and Adolescents' Academic Achievement: A Developmental Analysis

Bogenschneider, Karen ; Steinberg, Laurence

Sociology of Education, 1994, Vol.67(1), p.60 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0038-0407 ; E-ISSN: 1939-8573

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...