skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women on the frontline: Rebel group ideology and women’s participation in violent rebellion

Wood, Reed M ; Thomas, Jakana L

Journal of Peace Research, January 2017, Vol.54(1), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: 10.1177/0022343316675025

Toàn văn không sẵn có

2
Women on the frontline: Rebel group ideology and women’s participation in violent rebellion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women on the frontline: Rebel group ideology and women’s participation in violent rebellion

Wood, Reed M ; Thomas, Jakana L

Journal of Peace Research, 01/2017, Vol.54(1), pp.31-46 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0022-3433 ; E-ISSN: 1460-3578 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0022343316675025

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...