skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method

Sato, Wataru ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Yamamoto, Tomoko ; Takada, Goro ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 07/1989, Vol.162(2), pp.664-672 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0006291X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0006-291X(89)92362-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method

Sato, W ; Tanaka, M ; Ohno, K ; Yamamoto, T ; Takada, G ; Ozawa, T

Biochemical and biophysical research communications, 31 July 1989, Vol.162(2), pp.664-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0006-291X ; PMID: 2757637 Version:1

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple populations of deleted mitochondrial DNA detected by a novel gene amplification method

Sato, Wataru ; Tanaka, Masashi ; Ohno, Kinji ; Yamamoto, Tomoko ; Takada, Goro ; Ozawa, Takayuki

Biochemical and Biophysical Research Communications, 1989, Vol.162(2), pp.664-672 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0006-291X ; E-ISSN: 1090-2104 ; DOI: 10.1016/0006-291X(89)92362-0

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...