skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fortifying citizenship: policy strategies for civic integration in western Europe

Goodman, Sara Wallace

World Politics, Oct, 2012, Vol.64(4), p.659-698 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0043-8871

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fortifying Citizenship: Policy Strategies for Civic Integration in Western Europe

Goodman, Sara Wallace

World Politics, 2012, Vol.64(4), pp.659-698 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: 10.1017/S0043887112000184

Truy cập trực tuyến

3
Fortifying Citizenship: Policy Strategies for Civic Integration in Western Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fortifying Citizenship: Policy Strategies for Civic Integration in Western Europe

Goodman, Sara Wallace

World Politics, 10/2012, Vol.64(4), pp.659-698 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0043887112000184

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fortifying Citizenship: Policy Strategies for Civic Integration in Western Europe

Goodman, Sara Wallace

World Politics, 2012, Vol.64(4), pp.659-698 [Tạp chí có phản biện]

Project MUSE

ISSN: 0043-8871 ; E-ISSN: 1086-3338

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...