skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot

Maus, Gerrit ; Whitney, David

PLoS One, Apr 2016, p.e0153896 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153896

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot.(Research Article)(Report)

Maus, Gerrit W. ; Whitney, David

PLoS ONE, April 21, 2016, Vol.11(4), p.e0153896 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153896

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot.(Research Article)(Report)

Maus, Gerrit W. ; Whitney, David

PLoS ONE, April 21, 2016, Vol.11(4), p.e0153896 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153896

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot

Maus, Gerrit W ; Whitney, David

PloS one, 2016, Vol.11(4), pp.e0153896 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 27100795 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153896

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot

Maus, Gerrit W ; Whitney, David; Herzog, Michael H. (editor)

PLoS ONE, 2016, Vol.11(4) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153896 ; PMCID: 4839707 ; PMID: 27100795

Toàn văn sẵn có

6
Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot

Maus, Gerrit W. ; Whitney, David; Herzog, Michael H.

PLOS ONE, 4/21/2016, Vol.11(4), p.e0153896 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0153896

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Motion-Dependent Filling-In of Spatiotemporal Information at the Blind Spot

Gerrit W Maus ; David Whitney

PLoS ONE, 01 January 2016, Vol.11(4), p.e0153896 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0153896

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...