skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne; Eveillard, Damien (Editor)

PLoS Computational Biology, September 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network.(Report)

Bourdon, Jeremie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne

PLoS Computational Biology, Sept, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1553-734X

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Quantitative Knowledge into a Qualitative Gene Regulatory Network (From Qualitative to Quantitative Biological Models)

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne; Bonneau, Richard (Editor)

PLoS Computational Biology, 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Quantitative Knowledge into a Qualitative Gene Regulatory Network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne; Bonneau, Richard (editor)

PLoS Computational Biology, 2011, Vol.7(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157 ; PMCID: 3174175 ; PMID: 21935350

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne

PLoS computational biology, September 2011, Vol.7(9), pp.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 21935350 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

6
Integrating Quantitative Knowledge into a Qualitative Gene Regulatory Network
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Quantitative Knowledge into a Qualitative Gene Regulatory Network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne; Bonneau, Richard

PLoS Computational Biology, 9/15/2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating Quantitative Knowledge into a Qualitative Gene Regulatory Network

Bourdon, Jérémie ; Eveillard, Damien ; Siegel, Anne

PLoS Computational Biology, Sep 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating quantitative knowledge into a qualitative gene regulatory network

Jérémie Bourdon ; Damien Eveillard ; Anne Siegel

PLoS computational biology, 01 September 2011, Vol.7(9), p.e1002157 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002157

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...