skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth

Nikolaou, Andreas ; Hartmann, Philipp ; Sciandra, Antoine ; Chachuat, Benoît ; Bernard, Olivier; Gouzé, Jean-Luc (Editor)

Journal of Theoretical Biology, 07 February 2016, Vol.390, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth

Nikolaou, Andreas ; Hartmann, Philipp ; Sciandra, Antoine ; Chachuat, Benoit ; Bernard, Olivier

Journal of Theoretical Biology, Feb 7, 2016, Vol.390, p.61(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-5193 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

3
Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth

Nikolaou, Andreas ; Hartmann, Philipp ; Sciandra, Antoine ; Chachuat, Benoît ; Bernard, Olivier

Journal of Theoretical Biology, 02/2016, Vol.390, C, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00225193 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth

Nikolaou, Andreas ; Hartmann, Philipp ; Sciandra, Antoine ; Chachuat, Benoît ; Bernard, Olivier

Journal of Theoretical Biology, 07 February 2016, Vol.390, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0022-5193 ; E-ISSN: 1095-8541 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth.

Nikolaou, A ; Hartmann, P ; Sciandra, A ; Chachuat, B ; Bernard, O

Journal of Theoretical Biology, 21 November 2015 [Tạp chí có phản biện]

Spiral (Imperial College London)

ISSN: 1095-8541 DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic coupling of photoacclimation and photoinhibition in a model of microalgae growth

Nikolaou, Andreas ; Hartmann, Philipp ; Sciandra, Antoine ; Chachuat, Benoît ; Bernard, Olivier

Journal of theoretical biology, 07 February 2016, Vol.390, pp.61-72 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-8541 ; PMID: 26612066 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jtbi.2015.11.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...