skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching methods in US undergraduate economics courses

Becker, William E; Watts, Michael

The journal of economic education, 2001, Vol.32(3), pp. 269-279 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-0485

Toàn văn sẵn có

2
Teaching Methods in U. S. Undergraduate Economics Courses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Methods in U. S. Undergraduate Economics Courses

Becker, William E. ; Watts, Michael

The Journal of Economic Education, 22/2001, Vol.32(3), p.269 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00220485 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1183384

Toàn văn sẵn có

3
Teaching Methods in U.S. Undergraduate Economics Courses
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Methods in U.S. Undergraduate Economics Courses

Becker, William E. ; Watts, Michael

The Journal of Economic Education, 01/2001, Vol.32(3), pp.269-279 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220480109596108

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Methods in U.S. Undergraduate Economics Courses

Becker, William E ; Watts, Michael

The Journal of Economic Education, 01 January 2001, Vol.32(3), pp.269-279 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068 ; DOI: 10.1080/00220480109596108

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching methods in U.S. undergraduate economics courses

Becker, William ; Watts, Michael

Journal of Economic Education, Summer 2001, Vol.32(3), p.269 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220485 ; E-ISSN: 2152-4068

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Methods in U.S. Undergraduate Economics Courses

Becker, William E ; Watts, Michael

Journal of Economic Education, 2001, Vol.32(3), p.269 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0022-0485 ; E-ISSN: 2152-4068

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...