skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Justice for Janitors’ goes Dutch: the limits and possibilities of unions’ adoption of organizing in a context of regulated social partnership

Connolly, Heather ; Marino, Stefania ; Martinez Lucio, Miguel

Work, Employment & Society, April 2017, Vol.31(2), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

SAGE HSS (Sage Publications)

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: 10.1177/0950017016677943

Toàn văn không sẵn có

2
‘Justice for Janitors’ goes Dutch: the limits and possibilities of unions’ adoption of organizing in a context of regulated social partnership
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

‘Justice for Janitors’ goes Dutch: the limits and possibilities of unions’ adoption of organizing in a context of regulated social partnership

Connolly, Heather ; Marino, Stefania ; Martinez Lucio, Miguel

Work, employment and society, 04/2017, Vol.31(2), pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0950-0170 ; E-ISSN: 1469-8722 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0950017016677943

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Justice for Janitors' goes Dutch: the limits and possibilities of unions' adoption of organizing in a context of regulated social partnership

Connolly, Heather ; Marino, Stefania ; Martinez Lucio, Miguel

Work, Employment & Society, Apr 2017, pp.319-335 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09500170 ; E-ISSN: 14698722 ; DOI: 10.1177/0950017016677943

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...