skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Pair of Handsome Legs": Women on Stage, Bodies on Show, in Mid-Nineteenth-Century American Theatre

Saxon, Theresa

HJEAS : Hungarian Journal of English and American Studies, Spring 2009, Vol.15(1), pp.27-44,232,235 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 12187364

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"A Pair of Handsome Legs": Women on Stage, Bodies on Show, in Mid-Nineteenth-Century American Theatre

Saxon, Theresa

Hungarian Journal of English and American Studies (HJEAS), 1 April 2009, Vol.15(1), pp.27-44 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 12187364

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...