skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging disciplines to better elucidate the evolution of early Homo sapiens in Southern Africa

Lombard, Marlize ; Schlebusch, Carina ; Soodyall, Himla

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(11-12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/20130065

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging disciplines to better elucidate the evolution of early Homo sapiens in southern Africa

Lombard, Marlize ; Schlebusch, Carina ; Soodyall, Himla

South African Journal of Science, January 2013, Vol.109(11-12), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1996-7489

Toàn văn sẵn có

3
Bridging disciplines to better elucidate the evolution of early Homo sapiens in southern Africa
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging disciplines to better elucidate the evolution of early Homo sapiens in southern Africa

Lombard, Marlize ; Schlebusch, Carina ; Soodyall, Himla

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(11/12), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/sajs.2013/20130065

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging disciplines to better elucidate the evolution of early Homo sapiens in southern Africa

Marlize Lombard ; Carina Schlebusch ; Himla Soodyall

South African Journal of Science, 01 November 2013, Vol.109(11/12), pp.8-8 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1996-7489 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/20130065

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...