skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases

Swainston, Neil ; Batista-Navarro, Riza ; Carbonell, Pablo ; Dobson, Paul ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan ; Ananiadou, Sophia ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas ; Scrutton, Nigel ; Breitling, Rainer

PLoS One, Jul 2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases

Swainston, Neil ; Batista-Navarro, Riza ; Carbonell, Pablo ; Dobson, Paul D ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian J ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan R ; Ananiadou, Sophia ; Faulon, Jean-Loup ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas B ; Scrutton, Nigel S ; Breitling, Rainer

PloS one, 2017, Vol.12(7), pp.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 28708831 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases.(Research Article)

Swainston, Neil ; Batista-Navarro, Riza ; Carbonell, Pablo ; Dobson, Paul D. ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian J. ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan R. ; Ananiadou, Sophia ; Faulon, Jean-Loup ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas B. ; Scrutton, Nigel S. ; Breitling, Rainer

PLoS ONE, July 14, 2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases.(Research Article)

Swainston, Neil ; Batista - Navarro, Riza ; Carbonell, Pablo ; Dobson, Paul D. ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian J. ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan R. ; Ananiadou, Sophia ; Faulon, Jean - Loup ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas B. ; Scrutton, Nigel S. ; Breitling, Rainer

PLoS ONE, July 14, 2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

5
biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases

Swainston, Neil ; Batista-Navarro, Riza ; Carbonell, Pablo ; Dobson, Paul D. ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian J. ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan R. ; Ananiadou, Sophia ; Faulon, Jean-Loup ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas B. ; Scrutton, Nigel S. ; Breitling, Rainer; Prlic, Andreas

PLOS ONE, 7/14/2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases

Swainston, Neil ; Batista Navarro, Riza ; Carbonnell, Pablo ; Dobson, Paul D ; Dunstan, Mark ; Jervis, Adrian J ; Vinaixa, Maria ; Williams, Alan R ; Ananiadou, Sophia ; Faulon, Jean-Loup ; Mendes, Pedro ; Kell, Douglas B ; Scrutton, Nigel S ; Breitling, Rainer; Prodinra, Archive Ouverte (Editor)

PLoS ONE, 2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1932-6203 ; E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

biochem4j: Integrated and extensible biochemical knowledge through graph databases

Neil Swainston ; Riza Batista-Navarro ; Pablo Carbonell ; Paul D Dobson ; Mark Dunstan ; Adrian J Jervis ; Maria Vinaixa ; Alan R Williams ; Sophia Ananiadou ; Jean-Loup Faulon ; Pedro Mendes ; Douglas B Kell ; Nigel S Scrutton ; Rainer Breitling

PLoS ONE, 01 January 2017, Vol.12(7), p.e0179130 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179130

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...