skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy.(Guest Editorial)

Cull, Nicholas J.

Place Branding and Public Diplomacy, Feb, 2011, Vol.7(1), p.1(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Nicholas J Cull

Place Branding and Public Diplomacy, 2011, Vol.7(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: 10.1057/pb.2011.2

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Cull, Nicholas J

Place Branding and Public Diplomacy, February 2011, Vol.7(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

Palgrave Macmillan (IngentaConnect)

ISSN: 1751-8040

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Cull, Nicholas

Place Branding and Public Diplomacy, Feb 2011, Vol.7(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 17518040 ; DOI: 10.1057/pb.2011.2

Toàn văn sẵn có

5
WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

WikiLeaks, public diplomacy 2.0 and the state of digital public diplomacy

Cull, Nicholas J

Place Branding and Public Diplomacy, 2/2011, Vol.7(1), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 1751-8040 ; E-ISSN: 1751-8059 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1057/pb.2011.2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...