skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retaining doctors in rural Timor-Leste: a critical appraisal of the opportunities and challenges

Asante, Augustine D ; Martins, Nelson ; Otim, Michael E ; Dewdney, John

Bulletin of the World Health Organization, 01 February 2014, Vol.92(4), pp.277-282 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0042-9686 ; E-ISSN: 1564-0604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.123141

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retaining doctors in rural Timor-Leste: a critical appraisal of the opportunities and challenges/Retenir les medecins dans les zones rurales du Timor-Leste: une evaluation critique des opportunites et des defis/Como conservar a los medicos en las zonas rurales de Timor-Leste: una valoracion critica de las oportunidades y desafios.(Policy & practice)(Report)

Asante, Augustine D. ; Martins, Nelson ; Otim, Michael E. ; Dewdney, John

Bulletin of the World Health Organization, April, 2014, Vol.92(4), p.277(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0042-9686

Toàn văn sẵn có

3
Retaining doctors in rural Timor-Leste: a critical appraisal of the opportunities and challenges
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retaining doctors in rural Timor-Leste: a critical appraisal of the opportunities and challenges

Asante, Augustine D ; Martins, Nelson ; Otim, Michael E ; Dewdney, John

Bulletin of the World Health Organization, 04/01/2014, Vol.92(4), pp.277-282 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0042-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.13.123141

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retaining doctors in rural Timor-Leste: a critical appraisal of the opportunities and challenges

Asante, Augustine ; Martins, Nelson ; Otim, Michael ; Dewdney, John

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Apr 2014, pp.277-82 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.2471/BLT.13.123141

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Retaining doctors in rural Timor-Leste: a critical appraisal of the opportunities and challenges

Asante, Augustine D ; Martins, Nelson ; Otim, Michael E ; Dewdney, John

Bulletin of the World Health Organization, 01 April 2014, Vol.92(4), pp.277-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1564-0604 ; PMID: 24700995 Version:1 ; DOI: 10.2471/BLT.13.123141

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...