skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects.(Report)

Baev, Pavel K. ; Overland, Indra

International Affairs, Sept, 2010, Vol.86(5), p.1075(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-5850

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega‐projects

Baev, Pavel K. ; Øverland, Indra

International Affairs, September 2010, Vol.86(5), pp.1075-1090 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0020-5850 ; E-ISSN: 1468-2346 ; DOI: 10.1111/j.1468-2346.2010.00929.x

Toàn văn sẵn có

3
The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The South Stream versus Nabucco pipeline race: geopolitical and economic (ir)rationales and political stakes in mega-projects

Baev, Pavel K. ; Øverland, Indra

International Affairs, 09/2010, Vol.86(5), pp.1075-1090 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2346.2010.00929.x

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...