skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Does attentional bias for food cues drive overeating?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does attentional bias for food cues drive overeating?

Hardman, C.A. ; Etchells, K.A. ; Houstoun, K.V.E. ; Munafò, M.R. ; Rogers, P.J.

Appetite, 10/2011, Vol.57(2), p.559 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01956663 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.appet.2011.05.075

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does attentional bias for food cues drive overeating?

Hardman, C.A ; Etchells, K.A ; Houstoun, K.V.E ; Munafò, M.R ; Rogers, P.J

Appetite, 2011, Vol.57(2), pp.559-559 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0195-6663 ; E-ISSN: 1095-8304 ; DOI: 10.1016/j.appet.2011.05.075

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...