skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the public in the success of artistic styles

Greenfeld, Liah

European Journal of Sociology, 1984, Vol.25(1), pp.83-98 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: 10.1017/S0003975600004173

Toàn văn sẵn có

2
The role of the public in the success of artistic styles
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of the public in the success of artistic styles

Greenfeld, Liah

European Journal of Sociology, 05/1984, Vol.25(1), pp.83-98 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-9756 ; E-ISSN: 1474-0583 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003975600004173

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...