skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

Merlijn Olnon

De Zeventiende Eeuw: Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief, 01 May 2013, Vol.29(1), pp.3-18 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2212-7402 ; DOI: 10.18352/dze.8456

Toàn văn sẵn có

2
Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nederland-Turkije, 1675-1678. Vier jaar op het snijpunt van Gouden Eeuw en moderniteit

Olnon, Merlijn

De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief, 06/20/2013, Vol.29(1), p.3 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0921-142X ; E-ISSN: 2212-7402 ; DOI: http://dx.doi.org/10.18352/dze.8456

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...