skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse

Haber, Stephen ; Menaldo, Victor

The American Political Science Review, 1 February 2011, Vol.105(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse

Haber, Stephen ; Menaldo, Victor

American Political Science Review, 2011, Vol.105(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: 10.1017/S0003055410000584

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do natural resources fuel authoritarianism? A reappraisal of the resource curse.(Author abstract)(Report)

Haber, Stephen ; Menaldo, Victor

American Political Science Review, Feb, 2011, Vol.105(1), p.1(26) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse

Haber, Stephen ; Menaldo, Victor

The American Political Science Review, Feb 2011, Vol.105(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.1017/S0003055410000584

Toàn văn sẵn có

5
Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Natural Resources Fuel Authoritarianism? A Reappraisal of the Resource Curse

Haber, Stephen ; Menaldo, Victor

American Political Science Review, 02/2011, Vol.105(1), pp.1-26 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0003-0554 ; E-ISSN: 1537-5943 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0003055410000584

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...