skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of JNK in the regulation of autophagic cell death.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Shimizu, S. ; Konishi, A. ; Nishida, Y. ; Mizuta, T. ; Nishina, H. ; Yamamoto, A. ; Tsujimoto, Y.

Oncogene, April 8, 2010, Vol.29(14), p.2070(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-9232

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of JNK in the regulation of autophagic cell death.(ORIGINAL ARTICLE)(Report)

Shimizu, S. ; Konishi, A. ; Nishida, Y. ; Mizuta, T. ; Nishina, H. ; Yamamoto, A. ; Tsujimoto, Y.

Oncogene, April 8, 2010, Vol.29(14), p.2070(13) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0950-9232

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of JNK in the regulation of autophagic cell death

S Shimizu ; A Konishi ; Y Nishida ; T Mizuta ; H Nishina ; A Yamamoto ; Y Tsujimoto

Oncogene, 2010, Vol.29(14), p.2070 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: 10.1038/onc.2009.487

Toàn văn sẵn có

4
Involvement of JNK in the regulation of autophagic cell death
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of JNK in the regulation of autophagic cell death

Shimizu, S ; Konishi, A ; Nishida, Y ; Mizuta, T ; Nishina, H ; Yamamoto, A ; Tsujimoto, Y

Oncogene, 4/2010, Vol.29(14), pp.2070-2082 [Tạp chí có phản biện]

Nature Publishing Group (via CrossRef)

ISSN: 0950-9232 ; E-ISSN: 1476-5594 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1038/onc.2009.487

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Involvement of JNK in the regulation of autophagic cell death

Shimizu, S ; Konishi, A ; Nishida, Y ; Mizuta, T ; Nishina, H ; Yamamoto, A ; Tsujimoto, Y

Oncogene, 08 April 2010, Vol.29(14), pp.2070-82 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1476-5594 ; PMID: 20101227 Version:1 ; DOI: 10.1038/onc.2009.487

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...