skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching colonial history through film

Murray, Alison

French Historical Studies, 2002, 2011, Vol.25(1), p.41 [Tạp chí có phản biện]

Duke University Press Journals

ISSN: 0016-1071 ; E-ISSN: 1527-5493 ; DOI: 10.1215/00161071-25-1-41

Toàn văn không sẵn có

2
Rural tourism and the craft beer experience: factors influencing brand loyalty in rural North Carolina, USA
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural tourism and the craft beer experience: factors influencing brand loyalty in rural North Carolina, USA

Murray, Alison ; Kline, Carol

Journal of Sustainable Tourism, 10/21/2015, Vol.23(8-9), pp.1198-1216 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0966-9582 ; E-ISSN: 1747-7646 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09669582.2014.987146

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural tourism and the craft beer experience: factors influencing brand loyalty in rural North Carolina, USA

Murray, Alison ; Kline, Carol

Journal of Sustainable Tourism, 21 October 2015, Vol.23(8-9), pp.1198-1216 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0966-9582 ; E-ISSN: 1747-7646 ; DOI: 10.1080/09669582.2014.987146

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rural tourism and the craft beer experience: factors influencing brand loyalty in rural North Carolina, USA

Murray, Alison ; Kline, Carol

Journal of Sustainable Tourism, 2015, Vol.23(8-9), p.1198 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09669582 ; E-ISSN: 17477646

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching colonial history through film.(Forum: Film in the Teaching of French History)

Murray, Alison

French Historical Studies, Wntr, 2002, Vol.25(1), p.41(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0016-1071

Toàn văn không sẵn có

6
Teaching Colonial History through Film
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Teaching Colonial History through Film

Murray, A.

French Historical Studies, 01/01/2002, Vol.25(1), pp.41-52 [Tạp chí có phản biện]

Duke University Press (via CrossRef)

ISSN: 0016-1071 ; E-ISSN: 1527-5493 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1215/00161071-25-1-41

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...