skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test of Ideational Praxis (TIP): Preliminary Findings and Interrater and Test-Retest Reliability With Preschoolers

Lane, Shelly J ; Ivey, Carole K ; May-Benson, Teresa A

The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association, 2014, Vol.68(5), pp.555-61 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0272-9490 ; PMID: 25184468 Version:1 ; DOI: 10.5014/ajot.2014.012542

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test of Ideational Praxis (TIP): preliminary findings and interrater and test-retest reliability with preschoolers.(Report)

Lane, Shelly J. ; Ivey, Carole K. ; May - Benson, Teresa A.

AJOT: American Journal of Occupational Therapy, Sept-Oct, 2014, Vol.68(5), p.555(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-9490 ; DOI: 10.5014/ajot.2014.012542

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test of Ideational Praxis (TIP): preliminary findings and interrater and test-retest reliability with preschoolers.(Report)

Lane, Shelly J. ; Ivey, Carole K. ; May-Benson, Teresa A.

AJOT: American Journal of Occupational Therapy, 2014, Vol.68(5), p.555(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-9490 ; DOI: 10.5014/ajot.2014.012542

Toàn văn sẵn có

4
Test of Ideational Praxis (TIP): Preliminary Findings and Interrater and Test–Retest Reliability With Preschoolers
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Test of Ideational Praxis (TIP): Preliminary Findings and Interrater and Test–Retest Reliability With Preschoolers

Lane, Shelly J. ; Ivey, Carole K. ; May-Benson, Teresa A.

American Journal of Occupational Therapy, 09/01/2014, Vol.68(5), p.555 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0272-9490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.5014/ajot.2014.012542

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...