skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange-traded funds a new investment option for taxable investors

Poterba, James M; Shoven, John B

The American economic review, 2002, Vol.92(2), pp. 422-427 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Equality Stable?

Ray D.

The American Economic Review, May 2002, Vol.92(2), pp.253-259 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (IngentaConnect)

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Equality Stable?

Mookherjee, Dilip ; Ray, Debraj

American Economic Review, 2002, Vol.92(2), pp.253-259 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/000282802320189357

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is equality stable?

Mookherjee, Dilip ; Ray, Debraj

American Economic Review, May, 2002, Vol.92(2), p.253(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is equality stable?

Mookherjee, Dilip; Ray, Debraj

The American economic review, 2002, Vol.92(2), pp. 253-259 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost of Protection: Where Do We Stand?

Panagariya A.

The American Economic Review, May 2002, Vol.92(2), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (IngentaConnect)

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost of protection: where do we stand?

Panagariya, Arvind

American Economic Review, May, 2002, Vol.92(2), p.175(5) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost of protection Where do we stand?

Panagariya, Arvind

The American economic review, 2002, Vol.92(2), pp. 175-179 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange-Traded Funds: A New Investment Option for Taxable Investors

Shoven J. B.

The American Economic Review, May 2002, Vol.92(2), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (IngentaConnect)

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange-Traded Funds: A New Investment Option for Taxable Investors

Poterba, James M ; Shoven, John B

American Economic Review, 2002, Vol.92(2), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association

ISSN: 0002-8282 ; DOI: 10.1257/000282802320191732

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange-traded funds: a new investment option for taxable investors

Poterba, James M. ; Shoven, John B.

American Economic Review, May, 2002, Vol.92(2), p.422(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-8282

Toàn văn sẵn có

12
Is Equality Stable?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is Equality Stable?

Mookherjee, Dilip ; Ray, Debraj

American Economic Review, 04/2002, Vol.92(2), pp.253-259 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/000282802320189357

Toàn văn sẵn có

13
Cost of Protection: Where Do We Stand?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost of Protection: Where Do We Stand?

Panagariya, Arvind

American Economic Review, 04/2002, Vol.92(2), pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/000282802320189203

Toàn văn sẵn có

14
Exchange-Traded Funds: A New Investment Option for Taxable Investors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange-Traded Funds: A New Investment Option for Taxable Investors

Poterba, James M ; Shoven, John B

American Economic Review, 04/2002, Vol.92(2), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

American Economic Association (via CrossRef)

ISSN: 0002-8282 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1257/000282802320191732

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exchange-traded funds: A new investment option for taxable investors

Poterba, James ; Shoven, John

The American Economic Review, May 2002, Vol.92(2), pp.422-427 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cost of protection: Where do we stand?

Panagariya, Arvind

The American Economic Review, May 2002, pp.175-179 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00028282 ; E-ISSN: 19447981

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...