skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications

Hill, Richard ; May, Stephen

International Journal of the Sociology of Language, 2013, Vol.2013(219), pp.47-65 [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter GmbH

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: 10.1515/ijsl-2013-0004

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications.(Report)

Hill, Richard ; May, Stephen

International Journal of the Sociology of Language, 2013, Issue 219, p.47(19) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0165-2516 ; DOI: 10.1515/ijsl-2013-0004

Toàn văn không sẵn có

3
Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications

Hill, Richard ; May, Stephen

International Journal of the Sociology of Language, 01/03/2013, Vol.2013(219) [Tạp chí có phản biện]

Walter de Gruyter (via CrossRef)

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1515/ijsl-2013-0004

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...