skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews

Miller, Robertf. ; Gill, Graeme ; Govor, Elena ; Selochan, Viberto ; Bonnor, Jenelle ; Ravenhill, John ; Elliott, Lorrainem. ; Sullivan, Barbara ; Sundhaussen, Ulf ; Chauvistré, Eric ; Crouch, Harold ; May, R.J. ; Woodard, Garry ; Bell, Coral ; Harris, Stuart ; Polomka, Peter ; Rodan, Garry ; Kane, Penny ; Buszynski, Leszek ; Case, William ; Cribb, Robert ; Mckenna, Thomasm. ; Rodan, Garry ; Noone, Val ; Kerkvliet, Ben ; Rowley, Kelvin ; Mcdougall, Derek ; Goldsworthy, David ; Milner, Tony

Australian Journal of International Affairs, 01 May 1993, Vol.47(1), p.151-182 [Tạp chí có phản biện]

Routledge (Taylor & Francis Group)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357719308445102

Toàn văn không sẵn có

2
Book reviews (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book reviews (Book review)

Miller, Robert F. ; Gill, Graeme ; Govor, Elena ; Selochan, Viberto ; Bonnor, Jenelle ; Ravenhill, John ; Elliott, Lorraine M. ; Sullivan, Barbara ; Sundhaussen, Ulf ; Chauvistré, Eric ; Crouch, Harold ; May, R.J. ; Woodard, Garry ; Bell, Coral ; Harris, Stuart ; Polomka, Peter ; Rodan, Garry ; Kane, Penny ; Buszynski, Leszek ; Case, William ; Cribb, Robert ; Mckenna, Thomas M. ; Rodan, Garry ; Noone, Val ; Kerkvliet, Ben ; Rowley, Kelvin ; Mcdougall, Derek ; Goldsworthy, David ; Milner, Tony

Australian Journal of International Affairs, 05/1993, Vol.47(1), pp.151-182 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/10357719308445102

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...