skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes

Powell, Emilia

International Organization, Fall 2015, Vol.69(4), pp.777-807 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00208183 ; E-ISSN: 15315088 ; DOI: 10.1017/S0020818315000156

Toàn văn sẵn có

2
Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes

Powell, Emilia Justyna

International Organization, 2015, Vol.69(4), pp.777-807 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0020818315000156

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Law States and Peaceful Resolution of Territorial Disputes

Powell, Emilia Justyna

International Organization, 2015, Vol.69(4), pp.777-807 [Tạp chí có phản biện]

Cambridge University Press

ISSN: 0020-8183 ; E-ISSN: 1531-5088 ; DOI: 10.1017/S0020818315000156

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic law states and peaceful resolution of territorial disputes.(Author abstract)

Powell, Emilia Justyna

International Organization, 2015, Vol.69(4), p.777(31) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-8183 ; DOI: 10.1017/S0020818315000156

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...