skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals accumulation in soil after 4 years of continuous land application of swine manure: A field-scale monitoring and modeling estimation

Qian, Xiaoyong ; Wang, Zhenqi ; Shen, Genxiang ; Chen, Xiaohua ; Tang, Zhengze ; Guo, Chunxia ; Gu, Hairong ; Fu, Kan

Chemosphere, 2018, Vol.210, p.1029 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.107

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals accumulation in soil after 4 years of continuous land application of swine manure: A field-scale monitoring and modeling estimation

Qian, Xiaoyong ; Wang, Zhenqi ; Shen, Genxiang ; Chen, Xiaohua ; Tang, Zhengze ; Guo, Chunxia ; Gu, Hairong ; Fu, Kan

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.1029-1034 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.107

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metals accumulation in soil after 4 years of continuous land application of swine manure: A field-scale monitoring and modeling estimation

Qian, Xiaoyong ; Wang, Zhenqi ; Shen, Genxiang ; Chen, Xiaohua ; Tang, Zhengze ; Guo, Chunxia ; Gu, Hairong ; Fu, Kan

Chemosphere, November 2018, Vol.210, pp.1029-1034 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-1298 ; PMID: 30208527 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2018.07.107

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...