skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing.(Report)

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J. ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, Oct 26, 2010, Vol.20(20), p.1834(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J. ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 2010, Vol.20(20), pp.1834-1839 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0960-9822 ; DOI: 10.1016/j.cub.2010.09.008

Toàn văn sẵn có

3
Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a Molecular Fast Track to Ultrasonic Hearing

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J. ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A. ; Zhang, Shuyi

Current Biology, 10/2010, Vol.20(20), pp.1834-1839 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 09609822 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cub.2010.09.008

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cetaceans on a molecular fast track to ultrasonic hearing

Liu, Yang ; Rossiter, Stephen J ; Han, Xiuqun ; Cotton, James A ; Zhang, Shuyi

Current biology : CB, 26 October 2010, Vol.20(20), pp.1834-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-0445 ; PMID: 20933423 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.cub.2010.09.008

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...