skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Célia ; Chiapello, Hélène ; Rivals, Eric

BMC bioinformatics, 02 April 2015, Vol.16, pp.111 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2105 ; PMID: 25885358 Version:1 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Cnlia ; Chiapello, Hnlene ; Rivals, Eric

BMC Bioinformatics, April 2, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Cnlia ; Chiapello, Hnlene ; Rivals, Eric

BMC Bioinformatics, April 2, 2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Célia ; Chiapello, Hélène ; Rivals, Eric

BMC Bioinformatics, 02 April 2015, Vol.16, p.16:111 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1471-2105 ; E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

5
YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YOC, A new strategy for pairwise alignment of collinear genomes

Uricaru, Raluca ; Michotey, Célia ; Chiapello, Hélène ; Rivals, Eric

BMC Bioinformatics, 12/2015, Vol.16(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 1471-2105 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/s12859-015-0530-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...