skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Direction in Social Theory.(Book Review)

Elliot, Anthony

Contemporary Sociology, Sept, 2004, Vol.33(5), p.613-614 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0094-3061

Truy cập trực tuyến

2
Critical Visions: New Directions in Social Theory
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Directions in Social Theory

Soares, Joseph A.

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, 09/2004, Vol.33(5), pp.613-614 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/009430610403300568

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Directions in Social Theory

Soares, Joseph A

Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, September 2004, Vol.33(5), pp.613-614 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0094-3061 ; E-ISSN: 1939-8638 ; DOI: 10.1177/009430610403300568

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Critical Visions: New Directions in Social Theory

Soares, Joseph

Contemporary Sociology, Vol.33(5), pp.613-614 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00943061 ; E-ISSN: 19398638 ; DOI: 10.1177/009430610403300568

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...