skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regions of the Varicella-Zoster Virus Open Reading Frame 63 Latency-Associated Protein Important for Replication In Vitro Are Also Critical for Efficient Establishment of Latency

Cohen, Jeffrey I. ; Krogmann, Tammy ; Bontems, Sebastien ; Sadzot-Delvaux, Catherine ; Pesnicak, Lesley

The Journal of Virology, 2005, Vol. 79(8), p.5069 [Tạp chí có phản biện]

American Society of Microbiology

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15795292

Toàn văn sẵn có

2
Regions of the Varicella-Zoster Virus Open Reading Frame 63 Latency-Associated Protein Important for Replication In Vitro Are Also Critical for Efficient Establishment of Latency
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regions of the Varicella-Zoster Virus Open Reading Frame 63 Latency-Associated Protein Important for Replication In Vitro Are Also Critical for Efficient Establishment of Latency

Cohen, J. I. ; Krogmann, T. ; Bontems, S. ; Sadzot-Delvaux, C. ; Pesnicak, L.

Journal of Virology, 04/15/2005, Vol.79(8), pp.5069-5077 [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

ISSN: 0022-538X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JVI.79.8.5069-5077.2005

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regions of the varicella-zoster virus open reading frame 63 latency-associated protein important for replication in vitro are also critical for efficient establishment of latency

Cohen, Jeffrey I ; Krogmann, Tammy ; Bontems, Sebastien ; Sadzot-Delvaux, Catherine ; Pesnicak, Lesley

Journal of virology, April 2005, Vol.79(8), pp.5069-77 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0022-538X ; PMID: 15795292 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...