skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS.(Report)

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Baceva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, July, 2014, Vol.186(7), p.4357(10) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, 2014, Vol.186(7), pp.4357-4366 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

� Pirić , Zdravko ; Vučković , Ivana ; Stafilov , Trajče ; Kušan , Vladimir ; Bačeva , Katerina

Environmental monitoring and assessment, 2014, Vol.186(7), pp.4357-4366 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0167-6369

Toàn văn sẵn có

4
Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Špirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, 7/2014, Vol.186(7), pp.4357-4366 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Spirić, Zdravko ; Vučković, Ivana ; Stafilov, Trajče ; Kušan, Vladimir ; Bačeva, Katerina

Environmental monitoring and assessment, July 2014, Vol.186(7), pp.4357-66 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-2959 ; PMID: 24733436 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biomonitoring of air pollution with mercury in Croatia by using moss species and CV-AAS

Spiric, Zdravko ; Vuckovic, Ivana ; Stafilov, Trajce ; Kusan, Vladimir ; Baceva, Katerina

Environmental Monitoring and Assessment, Jul 2014, Vol.186(7), pp.4357-66 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0167-6369 ; E-ISSN: 1573-2959 ; DOI: 10.1007/s10661-014-3704-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...