skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring brain variability by extrapolating sparse tensor fields measured on sulcal lines.(Report)

Fillard, Pierre ; Arsigny, Vincent ; Pennec, Xavier ; Hayashi, Kiralee M. ; Thompson, Paul M. ; Ayache, Nicholas

Neuroimage, Jan 15, 2007, Vol.34(2), p.639(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1053-8119

Toàn văn sẵn có

2
Measuring brain variability by extrapolating sparse tensor fields measured on sulcal lines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring brain variability by extrapolating sparse tensor fields measured on sulcal lines

Fillard, Pierre ; Arsigny, Vincent ; Pennec, Xavier ; Hayashi, Kiralee M. ; Thompson, Paul M. ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 1/2007, Vol.34(2), pp.639-650 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10538119 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.neuroimage.2006.09.027

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring brain variability by extrapolating sparse tensor fields measured on sulcal lines

Fillard, Pierre ; Arsigny, Vincent ; Pennec, Xavier ; Hayashi, Kiralee M ; Thompson, Paul M ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 15 January 2007, Vol.34(2), pp.639-50 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 1053-8119 ; PMID: 17113311 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring brain variability by extrapolating sparse tensor fields measured on sulcal lines

Fillard, Pierre ; Arsigny, Vincent ; Pennec, Xavier ; Hayashi, Kiralee M ; Thompson, Paul M ; Ayache, Nicholas

Neuroimage, 2007, Vol.34(2), pp.639-650 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.09.027

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Measuring brain variability by extrapolating sparse tensor fields measured on sulcal lines

Fillard, Pierre ; Arsigny, Vincent ; Pennec, Xavier ; Hayashi, Kiralee M ; Thompson, Paul M ; Ayache, Nicholas

NeuroImage, 15 January 2007, Vol.34(2), pp.639-50 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/j.neuroimage.2006.09.027

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...