skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and fractionation of heavy metals in road-deposited sediments collected from different land use zones in a large city (Nanjing), China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen

Chemical Speciation & Bioavailability, 01 January 2011, Vol.23(1), p.46-52 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis Group

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: 10.3184/095422911X12971903458891

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and fractionation of heavy metals in road-deposited sediments collected from different land use zones in a large city (Nanjing), China

Lian, Hongzhen

Chemical Speciation and Bioavailability, February 2011, Vol.23(1), pp.46-52 [Tạp chí có phản biện]

IngentaConnect

ISSN: 0954-2299

Toàn văn sẵn có

3
Total concentrations and fractionation of heavy metals in road-deposited sediments collected from different land use zones in a large city (Nanjing), China
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and fractionation of heavy metals in road-deposited sediments collected from different land use zones in a large city (Nanjing), China

Hu, Xin ; Zhang, Yun ; Luo, Jun ; Wang, Tijian ; Lian, Hongzhen

Chemical Speciation & Bioavailability, 01/2011, Vol.23(1), pp.46-52 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0954-2299 ; E-ISSN: 2047-6523 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3184/095422911X12971903458891

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...