skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Immigrant Attitudes and Cross-Municipal Variation in the Proportion of Immigrants

Hjerm, Mikael

Acta Sociologica, March 2009, Vol.52(1), pp.47-62 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: 10.1177/0001699308100633

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-immigrant attitudes and cross-municipal variation in the proportion of immigrants

Hjerm, Mikael

Acta Sociologica, March, 2009, Vol.52(1), p.47-62 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-6993

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Immigrant Attitudes and Cross-Municipal Variation in the Proportion of Immigrants

Hjerm, Mikael

Acta Sociologica, 1 March 2009, Vol.52(1), pp.47-62 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00016993

Toàn văn sẵn có

4
Anti-Immigrant Attitudes and Cross-Municipal Variation in the Proportion of Immigrants
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Anti-Immigrant Attitudes and Cross-Municipal Variation in the Proportion of Immigrants

Hjerm, Mikael

Acta Sociologica, 03/2009, Vol.52(1), pp.47-62 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0001-6993 ; E-ISSN: 1502-3869 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0001699308100633

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...