skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The community of inquiry instrument: Validation and results in online health care disciplines

Carlon, S ; Bennett-Woods, D ; Berg, B ; Claywell, L ; Leduc, K ; Marcisz, N ; Mulhall, M ; Noteboom, T ; Snedden, T ; Whalen, K ; Zenoni, L

Computers & Education, September 2012, Vol.59(2), pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

2
The community of inquiry instrument: Validation and results in online health care disciplines
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The community of inquiry instrument: Validation and results in online health care disciplines

Carlon, S. ; Bennett-Woods, D. ; Berg, B. ; Claywell, L. ; Leduc, K. ; Marcisz, N. ; Mulhall, M. ; Noteboom, T. ; Snedden, T. ; Whalen, K. ; Zenoni, L.

Computers & Education, 9/2012, Vol.59(2), pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Community of Inquiry Instrument: Validation and Results in Online Health Care Disciplines

Carlon, S ; Bennett-Woods, D ; Berg, B ; Claywell, L ; Leduc, K ; Marcisz, N ; Mulhall, M ; Noteboom, T ; Snedden, T ; Whalen, K ; Zenoni, L

Computers & Education, September 2012, Vol.59(2), p.215 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X ; DOI: 10.1016/j.compedu.2012.01.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...