skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono(amidinate) rare earth metal bis(alkyl) complexes: Synthesis, structure and their activity for l-lactide polymerization.(Report)

Luo, Yunjie ; Wang, Xiulian ; Chen, Jue ; Luo, Chengcai ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, April 15, 2009, Vol.694(9-10), p.1289(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-328X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono(amidinate) rare earth metal bis(alkyl) complexes: Synthesis, structure and their activity for l-lactide polymerization

Luo, Yunjie ; Wang, Xiulian ; Chen, Jue ; Luo, Chengcai ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, 2009, Vol.694(9), pp.1289-1296 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0022-328X ; DOI: 10.1016/j.jorganchem.2008.12.014

Toàn văn sẵn có

3
Mono(amidinate) rare earth metal bis(alkyl) complexes: Synthesis, structure and their activity for l-lactide polymerization
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mono(amidinate) rare earth metal bis(alkyl) complexes: Synthesis, structure and their activity for l-lactide polymerization

Luo, Yunjie ; Wang, Xiulian ; Chen, Jue ; Luo, Chengcai ; Zhang, Yong ; Yao, Yingming

Journal of Organometallic Chemistry, 4/2009, Vol.694(9-10), pp.1289-1296 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0022328X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jorganchem.2008.12.014

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...