skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The therapeutic lamp: treating small-animal phobias.(Technical report)

Wrzesien, Maja ; Alcaniz, Mariano ; Botella, Cristina ; Burkhardt, Jean - Marie ; Breton - Lopez, Juana ; Ortega, Mario ; Brotons, Daniel Beneito

IEEE Computer Graphics and Applications, Jan-Feb, 2013, Vol.33(1), p.80(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0272-1716

Toàn văn không sẵn có

2
The Therapeutic Lamp: Treating Small-Animal Phobias
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Therapeutic Lamp: Treating Small-Animal Phobias

Wrzesien, M. ; Alcaiz, M. ; Botella, C. ; Burkhardt, J-M ; Breton-Lopez, J. ; Ortega, M. ; Brotons, D. B.

IEEE Computer Graphics and Applications, 1/2013, Vol.33(1), pp.80-86 [Tạp chí có phản biện]

IEEE (via CrossRef)

ISSN: 0272-1716 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1109/MCG.2013.12

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The therapeutic lamp: treating small-animal phobias

Wrzesien, Maja ; Alcañiz, Mariano ; Botella, Cristina ; Burkhardt, Jean-Marie ; Bretón-López, Juana ; Ortega, Mario ; Brotons, Daniel Beneito

IEEE computer graphics and applications, 2013, Vol.33(1), pp.80-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1558-1756 ; PMID: 24807885 Version:1 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.12

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Therapeutic Lamp: Treating Small-Animal Phobias

Wrzesien, Maja ; Alcaniz, Mariano ; Botella, Cristina ; Burkhardt, Jean-Marie ; Breton Lopez, Juana ; Ortega, Mario ; Beneito Brotons, Daniel; Cadic, Ifsttar (Editor)

IEEE Computer Graphics and Applications, 01 January 2013, Vol.33(1) [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0272-1716 ; E-ISSN: 1558-1756 ; DOI: 10.1109/MCG.2013.12

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...