skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal content and molecular species identification in canned tuna: Insights into human food safety

Pappalardo, Anna Maria ; Copat, Chiara ; Ferrito, Venera ; Grasso, Alfina ; Ferrante, Margherita

Molecular medicine reports, May 2017, Vol.15(5), pp.3430-3437 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1791-3004 ; PMID: 28339012 Version:1 ; DOI: 10.3892/mmr.2017.6376

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal content and molecular species identification in canned tuna: insights into human food safety.(Report)

Pappalardo, Anna Maria ; Copat, Chiara ; Ferrito, Venera ; Grasso, Alfina ; Ferrante, Margherita

Molecular Medicine Reports, 2017, Vol.15(5), p.3430(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1791-2997 ; DOI: 10.3892/mmr.2017.6376

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal content and molecular species identification in canned tuna: insights into human food safety.(Report)

Pappalardo, Anna Maria ; Copat, Chiara ; Ferrito, Venera ; Grasso, Alfina ; Ferrante, Margherita

Molecular Medicine Reports, May, 2017, Vol.15(5), p.3430(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1791-2997 ; DOI: 10.3892/mmr.2017.6376

Toàn văn sẵn có

4
Heavy metal content and molecular species identification in canned tuna: Insights into human food safety
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Heavy metal content and molecular species identification in canned tuna: Insights into human food safety

Pappalardo, Anna Maria ; Copat, Chiara ; Ferrito, Venera ; Grasso, Alfina ; Ferrante, Margherita

Molecular Medicine Reports, 05/2017, Vol.15(5), pp.3430-3437 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1791-2997 ; E-ISSN: 1791-3004 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3892/mmr.2017.6376

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...